Stanovy České gynekologické a porodnické společnost

Datum platnosti: od 5.6.2010

1. Úvod

1.1.Česká gynekologická a porodnická společnost (dále jen ČGPS) je dobrovolnou odbornou společností, která rozvíjí obor gynekologie a porodnictví. Sdružuje lékaře a ostatní vysokoškolsky vzdělané pracovníky, kteří se podílejí na prevenci, diagnostice, léčbě a nebo výzkumu chorob tohoto oboru.
1.2.ČGPS pracuje jako samostatný organizační útvar, který je součástí České lékařské společnosti (ČLS), sdružující odborné společnosti a spolky lékařů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. ČLS vede za úhradu evidenci členů ČGPS, placení členských příspěvků a přehled finančního hospodaření. ČGPS udržuje styky s ostatními odbornými společnostmi v ČR a poskytuje jim potřebné údaje o svých odborných akcích.
1.3.ČGPS hájí a zastupuje odborné zájmy oboru. Vysílá své delegáty do atestačních, akreditačních a konkurzních komisí i do poradních orgánů MZ ČR. Ve spolupráci s příslušnými odbornými institucemi se podílí na specializované výchově a expertní činnosti v oboru gynekologie a porodnictví. Ve shodě se zákonnou normou se účastní činnosti profesních komor a jiných odborných organizací.
1.4.ČGPS podporuje rozvoj mezinárodních styků a organizaci národních a mezinárodních symposií a kongresů v oboru porodnictví a gynekologie na území ČR.

 

2. Členství v ČGPS

2.1.

Druhy členství 

Existují dva druhy členství v ČGPS – řádné a čestné.

2.2.Řádné členství
2.2.1.

Řádným členem ČGPS se může stát každá osoba s ukončeným univerzitním vzděláním přírodovědeckého směru (nositel titulu MUDr., RNDr., Mgr.), pracující v oboru gynekologie a porodnictví nebo s ním spolupracující ku prospěchu oboru. Písemná žádost o členství v ČGPS s uvedením osobních dat a odborné kvalifikace se zasílá ČLS v Praze nebo přímo vědeckému sekretáři společnosti. Výbor ČGPS žádost projedná a rozhodne o přijetí každého nového člena. 

Ustanovení tohoto odstavce nemá retroaktivní platnost.

2.2.2.Podmínkou členství je pravidelné placení členských příspěvků. Členu ČGPS, který neuhradí členský příspěvek do 30. dubna každého roku, může výbor ČGPS členství zrušit.
2.2.3.

Práva člena 

Členství v ČGPS opravňuje k účasti na činnostech všech jejích odborných sekcí a komisí, k přednostnímu zařazení na postgraduální a vědecké akce společnosti. Řádný člen má právo volit a být volen do orgánů společnosti.

2.2.4.

Zánik členství 

Členství v ČGPS lze ukončit písemnou žádostí adresovanou výboru. 

Členství zaniká úmrtím. 

Členství lze pozbýt nezaplacením členských příspěvků a/nebo vyloučením pro mimořádně závažné medicínsko-etické přestupky. Vyloučení pro medicínsko-etické přestupky schvaluje po prostudování okolností výbor ČGPS. Proti jeho rozhodnutí se lze odvolat ke sjezdu ČGPS. 

Ukončení členství pro neplacení členských příspěvků a nebo po žádosti provádí automaticky vědecký sekretář ČGPS a výbor je o něm informován. 

Zaplacené členské příspěvky se při ukončení členství nevracejí.

2.3.

Čestné členství 

Výbor ČGPS uděluje za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru čestné členství ČGPS a navrhuje předsednictvu ČLS udělení čestného členství ČLS. Čestný člen neplatí členské příspěvky. Požívá výhod řádného člena, ale nemůže být volen do řídících orgánů ČGPS.

2.4.Seznamy všech členů ČGPS jsou průběžně uveřejňovány na internetové stránce www.cgps.cz.

 

3. Orgány České gynekologické a porodnické společnosti

3.1.

Výbor ČGPS a revizní komise ČGPS 

V čele ČGPS stojí 13-členný výbor. Výbor ČGPS je oficiálním představitelem české gynekologie a porodnictví. Revizní komise ČGPS je tříčlenná. Její členové jsou oprávněni zúčastnit se schůzí výboru ČGPS jako pozorovatelé. 

Funkční období výboru a revizní komise je čtyřleté, volby probíhají v pravidelných cyklech od nových voleb v 1. čtvrtletí 1993. Každý řádný člen ČGPS může být zvolen členem výboru nebo revizní komise bez jakýchkoliv časových omezení. Pokud v průběhu funkčního období někdo z členů výboru nebo revizní komise rezignuje na funkci, výbor může kooptovat člena podle pořadí hlasů ve druhém kole voleb (viz odstavec 3.3.).

3.2.

Volby členů výboru a revizní komise 

Volby jsou korespondenční, dvoukolové, tajné a přímé. Řídí je volební komise, která je ustavena před vypsáním voleb výborem ČGPS ze členů ČGPS. Komise je tříčlenná. V prvním kole voleb může každý člen ČGPS navrhnout 10 kandidátů na členství ve výboru a v revizní komisi. Není povinen zjišťovat jejich souhlas. Do druhého kola postoupí 25 kandidátů s největším počtem hlasů získaných v prvním kole. Volební komise určená stávajícím výborem je povinna před rozesláním hlasovacích lístků pro druhé kolo ověřit souhlas všech kandidátů s případným členstvím ve výboru spolu s hlasovacím lístkem pro druhé kolo. Členy výboru se stane 13 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů ve druhém kole bez ohledu na odevzdaný počet hlasů. Tři následující se stávají členy revizní komise.

3.3.

Předseda ČGPS 

Předseda ČGPS je volen na prvním zasedání nově zvoleného výboru ČGPS tajným hlasováním. Do druhého kola postupují dva členové výboru s nejvyšším počtem hlasů v prvním kole, pokud některý z kandidátů nezíská v prvním kole více než 50 % hlasů. Do zvolení předsedy vede zahajovací jednání nově zvoleného výboru předseda volební komise. 

Předseda je oficiálním představitelem ČGPS. Řídí schůze výboru, na výročním sjezdu podává členské základně informaci o činnosti, zastupuje společnost při oficiálních jednáních apod. V urgentních situacích rozhoduje jménem výboru a předkládá svá rozhodnutí výboru co nejdříve k dodatečnému schválení. V případě jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění jej zastupuje místopředseda nebo jiný člen výboru jmenovaný předsedou.

3.4.

Ostatní funkcionáři ČGPS 

Na stejném zasedání volí nově zvolený výbor ČGPS ze svého středu místopředsedu. Na návrh předsedy pak výbor rozhodne o obsazení funkce vědeckého sekretáře, pokladníka a vedoucího redaktora odborného časopisu ČGPS. Tyto funkce nemusí být svěřeny zvoleným členům výboru, v takovém případě pak vědecký sekretář, vedoucí redaktor ani pokladník nemají právo ve výboru hlasovat. 

Vědecký sekretář je odpovědný za písemnou agendu, za informace členstvu, za přípravu odborných akcí společnosti, za komunikaci se sekcemi a komisemi, připravuje podklady pro jednání výboru a sjezdů ČGPS. Pokladník je odpovědný za veškeré hospodaření ČGPS a jejích sekcí (ve spolupráci s jejich předsedy).

3.5.

Jednání výboru ČGPS 

Při hlasování ve výboru rozhoduje prostá většina z přítomných členů (včetně předsedy), při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výborová schůze je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru ČGPS, za předpokladu, že všichni jeho členové byli informováni s minimálně 14-ti denním předstihem o datu a místu schůze. 

Zápisy ze schůzí výboru ČGPS jsou vhodným způsobem publikovány. O konkrétním způsobu publikace rozhodne výbor ČGPS.

3.6.Revizní komise
3.6.1.Revizní komise kontroluje účetnictví ČGPS, včetně účetnictví sekcí a komisí. Revizní komise sleduje dodržování stanov ČGPS a je povinna upozornit výbor, pokud činnost některé složky ČGPS je v rozporu se stanovami. Výbor ČGPS může revizní komisi požádat o analýzu a návrh řešení sporných nebo konfliktních situací vzniklých v souvislosti s činností ČGPS.
3.6.2.Člen revizní komise, který získal ve volbách nejvíce hlasů se stává předsedou, pokud se revizní komise nedohodne jinak.
3.6.3.Člen revizní komise nemůže být zvolen vědeckým sekretářem nebo pokladníkem ČGPS a nemůže být pověřen vedením zápisu ze schůze ČGPS.
3.6.4.Členové revizní komise jsou oprávněni účastnit se schůzí výboru ČGPS, nemají však hlasovací právo.
3.6.5.O své činnosti podává revizní komise výboru ČGPS zprávu podle potřeby, kdykoli na výzvu výboru ČGPS, nejméně však na konci funkčního období.
3.7.

Sekretářka ČGPS 

O administrativní práci ČGPS pečuje sekretářka (sekretářky), placená z prostředků ČGPS. 

 

4. Sjezd a výroční sjezd ČGPS

4.1.Výbor ČGPS pořádá nejméně jednou za 2 roky sjezd ČGPS (jeho součástí je i plenární schůze členů ČGPS), nejméně jedenkrát za čtyři roky výroční sjezd ČGPS. Za jejich organizaci je odpovědný ten výbor, který je ve funkci v době přípravy sjezdu. Výbor dbá na to, aby se v programech sjezdu probíraly všechny oblasti oboru. Projednává rovněž všechny závažné otázky činnosti společnosti. Na výročním sjezdu je přednesena zpráva o činnosti odstupujícího výboru a zpráva revizní komise.

 

5. Odborné sekce a komise České gynekologické a porodnické společnosti

5.1.Základní ustanovení
5.1.1.V ČGPS působí odborné sekce a odborné komise ČGPS (dále jen “sekce” a “komise”), které se zabývají dílčími subspecializacemi oboru nebo mezioborovou spoluprací. Sekce a komise vznikají z iniciativy výboru nebo členů ČGPS a předkládají svůj program výboru ČGPS. Ten jejich ustanovení schvaluje.
5.1.2.Sekce a komise nemají právní subjektivitu; vůči zahraničí mohou vystupovat – se souhlasem výboru ČGPS – jako samostatné společnosti. Na administrativní činnost a provozní náklady určuje výbor sekce (komise) členský příspěvek od 50,-Kč/rok. Úhrada příspěvku je podmínkou členství v sekci (komisi).
5.1.3.Sekce mají nejméně 50 členů. Klesne-li počet členů pod 50, mohou pokračovat v činnosti jako komise ČGPS. Nová sekce může z tohoto aspektu vzniknout dvojím způsobem: buď doloží nejméně 50 členských přihlášek, nebo vznikne z již ustavené odborné komise, jejíž počet členů překročil 50.
5.1.4.Komise může mít jakýkoli počet členů, nejméně však tři.
5.1.5.Není-li členem výboru ČGPS žádný z členů výboru sekce nebo komise, zvolí výbor ČGPS ze svých členů kontaktní osobu, která bude zajišťovat spolupráci mezi sekcí nebo komisí a výborem ČGPS. Při volbě kontaktní osoby výbor ČGPS přihlédne k názoru příslušné sekce nebo komise.
5.2.Členství v sekci a komisi
5.2.1.Členem sekce nebo komise může být pouze člen ČGPS. Zánikem členství v ČGPS z jakýchkoliv důvodů automaticky zaniká i členství v sekci.
5.2.2.

Evidenci členů sekcí a komisí vede ČLS JEP ve spolupráci s vědeckými sekretáři. 

Aktualizované seznamy členů odevzdávají vždy k 31. 12. vědeckému sekretáři ČGPS. 

Minimálně 1x za 6 měsíců aktualizují seznam členů sekce (komise) na www stránkách ČGPS.

5.3.Výbor sekce a výbor komise
5.3.1.Volby výboru sekce probíhají vždy ve čtyřletých intervalech od data posledních voleb a to jednokolovým, korespondenčním, tajným, přímým hlasováním. Přesnou metodiku průběhu voleb stanoví výbor ČGPS zvláštní směrnicí.
5.3.2.

Výbor sekce tvoří tento počet členů:

  1. Při počtu členů sekce 50-99 má výbor 5 členů.
  2. Při počtu členů sekce 100-199 má výbor 7 členů.
  3. Při počtu členů sekce 200 a více má výbor 9 členů.
5.3.3.Volby výboru komise probíhají vždy ve čtyřletých intervalech od data posledních voleb a to jednokolovým korespondenčním tajným přímým hlasováním. Výbor komise je tříčlenný.
5.3.4.Pro volbu předsedy sekce platí analogicky ustanovení odstavce 3.3. stanov. Předsedou komise se stává ten člen komise, který dostal ve volbách nejvíce hlasů.
5.3.5.Pro činnost výboru sekce a výboru komise a činnost předsedy sekce a předsedy komise platí v rozsahu činnosti sekce a komise analogicky ustanovení odstavce 3.3., 3.4. stanov. Kopie zápisů ze schůzí výboru sekcí nebo komisí zasílá zasílá vědecký sekretář sekce či komise vědeckému sekretáři ČGPS.
5.3.6.Výbor sekce nebo komise odstoupí a předčasné volby výboru se uskuteční, požádá-li o to písemně více než 50 % členů sekce nebo komise nebo nejméně dvě třetiny členů výboru ČGPS. Tato žádost se adresuje k rukám předsedy výboru sekce (komise) s kopií předsedovi revizní komise ČGPS.
5.4.Akce pořádané a spolupořádané sekcemi a komisemi
5.4.1.Sekce a komise mohou pořádat odborné semináře, konference, sympozia apod. (dále “akce”). Plánované akce jsou povinny ohlásit výboru ČGPS nejpozději do konce června předcházejícího kalendářního roku a při volbě termínu akce přihlédnout k požadavkům výboru. Výbor ČGPS koordinuje termíny akcí sekcí a komisí tak, aby nedocházelo k nežádoucímu překrývání. Výbor může pořádání akce zamítnout, pokud je v rozporu s cíli ČGPS a/nebo se stanovami. Každá sekce a komise může uspořádat během kalendářního roku nejvýše jednu akci.
5.4.2.Sekce a komise mohou pořádat pouze akce, které jsou finančně zajištěny. Případný finanční zisk náleží ČGPS, která s ním naloží následujícím způsobem: 20 % bude použito pro účely výboru ČGPS; 80 % bude využito k financování činnosti příslušné sekce nebo komise. Finanční vypořádání akce sekce nebo komise musí odsouhlasit výbor sekce nebo komise, který je rovněž oprávněn průběžně ověřovat smlouvy a finance.
5.4.3.Je-li akce pořádaná sekcí nebo komisí ztrátová a sekce nebo komise nemá prostředky k uhrazení ztráty, uhradí ztrátu výbor ČGPS. Tato ztráta bude výboru ČGPS nahrazena sekcí nebo komisí z výnosu další akce nebo event. z mimořádných příspěvků členů sekce. Pokud sekce nebo komise nebude schopna uhradit své závazky vůči výboru po dobu dvou účetních roků, je výbor oprávněn sekci nebo komisi rozpustit.
5.4.4.Neuspořádá-li sekce nebo komise během dvou za sebou jdoucích let alespoň jednu akci nebo nebude-li spolupořadatelem, je výbor ČGPS oprávněn sekci nebo komisi rozpustit.
5.4.5.Sekce nebo komise mohou vystupovat jako spolupořadatelé akcí pořádaných jinými subjekty, stojícími mimo ČGPS. Sekce nebo komise může být spolupořadatelem jedné akce za kalendářní rok (výjimku může povolit výbor ČGPS). Pro tyto akce platí analogicky všechna ustanovení uvedená v odst. 5.4.1.
5.4.6.Čestným členům ČGPS, členům výboru ČGPS a členům revizní komise ČGPS jsou sekce a komise povinny prominout případný účastnický poplatek na akcích pořádaných nebo spolupořádaných sekcemi nebo komisemi. Členové výboru a revizní komise ČGPS mají právo účasti na všech akcích sekcí a komisí, včetně akcí, které jsou určeny pouze členům sekce nebo komise.
5.5.

Konzultační činnost sekcí a komisí při rozhodování výboru ČGPS 

Pokud se výbor ČGPS vyjadřuje k odbornému problému,který přímo souvisí s činností některé sekce (komise), je povinen sekci (komisi) konzultovat. Sekce vypracuje své stanovisko v přiměřeném termínu, který je stanoven výborem ČGPS. Nedodá-li sekce (komise) stanovisko ve stanovém termínu, rozhodne výbor ČGPS sám. Pokud se problém týká více sekcí a jejich stanoviska jsou rozporná, pověřený člen výboru uspořádá a bude řídit schůzku představitelů dotčených sekcí a představitelů výboru ČGPS, na které vznikne společné stanovisko. Pokud se společného stanoviska nedosáhne, rozhodne výbor ČGPS. 

Není-li možné naplnit toto ustanovení pro časovou tíseň, rozhodne výbor sám. Své rozhodnutí je povinen dodatečně oznámit a zdůvodnit příslušným sekcím (komisím) včetně zdůvodnění časové tísně. 

Sekce (komise) nejsou oprávněny prezentovat jakékoli odborné doporučení bez schválení výborem ČGPS. 

Pokud sekce (komise) opakovaně poruší povinnosti vyplývající z tohoto odstavce, je výbor ČGPS oprávněn ji rozpustit.

 

6. Hospodaření České gynekologické a porodnické společnosti

6.1.Základním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky. Dalšími zdroji příjmů jsou např. výtěžky z akcí pořádaných ČGPS – od farmaceutických či jiných firem za podporu propagace jejich výrobků – od dobrovolných nadací – dotace od vlády České republiky, organizací, jednotlivců. Výbor ČGPS určuje výši členských příspěvků a podmínky samostatného finančního hospodaření.
6.2.Veškeré hospodaření ČGPS je vedeno pokladníkem a je kontrolováno revizní komisí ČGPS.
6.3.Výbor ČGPS může dle svých možností poskytnout odborným sekcím či komisím finanční prostředky na úhradu některých jejich výdajů.
6.4.ČGPS může se souhlasem členů poskytovat jiným odborným společnostem, případně ČLS finanční prostředky na úhradu některých výdajů těchto společností (např. podpora pořádání akcí mezioborového charakteru se vztahem k oboru apod.). Využití těchto prostředků bude výbor kontrolovat a informovat členskou základnu.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1.V případě rozporného názoru na výklad stanov požádá výbor o rozbor a vyjádření revizní komisi. Po té rozhoduje výbor hlasováním. V případě sporu mezi členstvem a výborem může písemně požádat část členstva (více než 50 % členů) revizní komisi o vytvoření smírčí komise, při zásadním sporu lze vyslovit nedůvěru (nutné podpisy více než 50 % členů) a vypsat mimořádné volby výboru ČGPS
7.2.Tyto stanovy vstupují v platnost po projednáním výročním sjezdem ČGPS. Budou přijaty, pokud pro jejich přijetí budou hlasovat více než 2/3 přítomných členů.
7.3.Změnu znění stanov je nutno navrhnout nejpozději 30 dnů před zahájením výročního sjezdu ČGPS. Navrhovanou změnu projedná výroční sjezd. Změna je přijata, pokud pro ni hlasují více než 2/3 členů přítomných na sjezdu.
7.4.Společnost zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny členů přítomných na výročním sjezdu (či mimořádném sjezdu) poté, co předtím byli písemně v předstihu informováni všichni členové o této eventualitě. Při zániku společnosti jsou všichni členové právně odpovědni za náležité splnění všech finančních a jiných závazků ČGPS.

 

Partneři stránek