ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Zpráva č. 2 / 2017

Problematika akreditací zdravotnických zařízení - komunikace doc. Unzeitiga s MZ ČR

From: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. [mailto:vit@unzeitig.info]
Sent: Monday, October 09, 2017 9:32 AM
To: Laaksonen Olga Ing.
Cc: vscgps@centrum.cz
Subject: dotaz
Importance: High

Vážená paní inženýrko,

výbor České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP mě pověřil zajistit oficiální vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR k situaci v těch zdravotnických zařízeních, kterým v horizontu několika měsíců končí akreditace pro oblast postgraduálního vzdělávání a její prodloužení není kvůli chybějící legislativě zatím reálné.

S koncem platnosti musí ukončit všechny aktivity se vzděláváním spojené? Takový přístup zastaví vzdělávací proces a významně zkomplikuje personální situaci v mnoha zdravotnických zařízeních.

Bude platnost akreditace oficiálně prodloužena? Pokud ano, kdy, kým a za jakých podmínek?

Děkuji za dodání stanoviska MZ ČR.

S pozdravem

doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.,
předseda akreditační komise MZ ČR pro obor gynekologie a porodnictví

 


 

From: Laaksonen Olga Ing. [mailto:Olga.Laaksonen@mzcr.cz]
Sent: Monday, October 9, 2017 10:16 AM
To: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Subject: RE: dotaz

Dobrý den,

na případy, kdy pracovištím končí akreditace po 30. 6. 2017 a není tedy možné je prodlužovat, se vztahují přechodná ustanovení novely zákona 95/2004.

Konkrétně jde o Čl. II, odst. 9 písm. b zákona č. 37/2017 Sb.:

Akreditované zařízení může i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona uskutečňovat vzdělávání

  1. ve vzdělávacím programu, k němuž mu byla podle § 17 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělena akreditace, nejdéle však po dobu 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
  2. v základním oboru ve vzdělávacím programu, k němuž mu byla podle § 17 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělena akreditace, i když lhůta pro udělení akreditace uplynula, nejdéle však po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud po celou dobu uskutečňování vzdělávání ve vzdělávacím programu budou splněny všechny podmínky, za nichž byla akreditace k tomuto programu udělena, a to pro účastníky specializačního vzdělávání, kteří budou do vzdělávacího programu zařazeni nejpozději přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Jinými slovy, akreditovaná zařízení, kterým akreditace uplynula po 30.6.2017 mohou podle starých akreditací vzdělávat ještě 10 let po nabytí účinnosti novely (do 30. 6. 2027). Týká se však pouze základních oborů a lékařů zařazených do oborů do 30.6.2017.

Ministerstvo zatím nepředpokládá, že by na základě těchto přechodných ustanovení vydávalo zařízením nějaký samostatný dokument.

Doufám, že jsem odpověděla na Vaši otázku.

S pozdravem
Olga Laaksonen

Ing. OLGA LAAKSONEN
cid:image001.jpg@01CE5C69.53AE0CC0
Odbor vědy a lékařských povolání
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel.: +420 224 972 755
gsm: +420 604 786 141
e-mail: olga.laaksonen@mzcr.cz, www.mzcr.cz
ČGPS - Titulní stránka