ČGPS - Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Stručná historie ČGPS

V roce 1919 se v Praze sešli chirurgové a gynekologové a rozhodli se založit jednotnou společnost. První sjezd této společnosti se konal 2.-4. dubna 1921 v Praze za předsedání prof. O. Kukuly. Spolupráce Společnosti trvala téměř dvě desítiletí, ale na obou stranách se objevovala volání po osamostatnění jejích obou sekcí. Tento požadavek prvně pronesl tehdejší předseda společnosti prof. Jerie v r. 1929, návrh však narazil na odpor chirurgů a tak teprve valná hromada 22. 2. 1936 schválila dobrovolný rozchod. Počátek samostatné ČGPS lze tedy označit uvedeným datem.

Činnost Společnosti neustala ani ve zlých dobách II. světové války, takže kontinuita obou trvá. Až do rozdělení naší Federace se Československá gynekologická a porodnická společnost dělila na společnost Českou a Slovenskou. Každá z nich měla svůj výbor a předsedu a společně měly výbor federální: v roli jejího předsedy se ve dvouletých intervalech pravidelně střídali český a slovenský předseda. Předsedy České gynekologické a porodnické společnosti byli vždy významní představitelé našeho oboru:

Prof. Josef Jerie (do 1937), Prof. Antonín Ostrčil (1938-1940), prof. Emil Zikmund (1941-1944), prof. Josef Gruss (1945-1946), prof. Jiří Trapl (1946-1950), prof. Josef Lukáš (1951-1953), prof. Vladimír Mikoláš (1954), prim. Dr. Jan Jerie (1955-1958), prof. Karel Klaus (1959-1960), akademik Alfréd Kotásek (1961-1985), prof. František Macků (1986-1990), prof. Ladislav Pilka (1990-1993) a od 1993 do 1997 doc. Vít Unzeitig a od 1997 doposud prof. Jan Hořejší.

Po rozdělení našeho státu zanikl i společný federální výbor, ale ČGPS a SGPS nadále úzce spolupracují a organizují společně odborné konference.

Dějiny společnosti jsou nerozlučně spjaty s historií jejího časopisu: V dubnu 1921 vyšlo první číslo Rozhledů v chirurgii a gynekologii, od roku 1931 (od ročníku X) začal tento časopis vycházet ve dvou samostatných dílech, tj. v díle chirurgickém a gynekologickém, a to až do rozdělení společnosti. Gynekologický díl se pak mění v samostatný časopis nazvaný Československá gynekologie. Rok po zániku federace změnil svůj název na Česká gynekologie, s pokračujícím číslováním ročníků, které se datuje od r. 1936. Prvním šéfredaktorem československé gynekologie byl Josef Gruss (1936-1945), dále následovali Josef Lukáš (1946-1950), Miroslav Vojta (1951-1974) a Karel Balák (1975-1987). Posledním šéfredaktorem Československé a prvním šéfredaktorem České gynekologie byl a je dosud Jiří Presl.

Přesto, že Česká gynekologie je oficiálním orgánem ČGPS, vychází od r. 1991 další odborný časopis "Moderní gynekologie a porodnictví" (vydavatel Dr. Čepický), od r. 1992 časopis" Gynekolog" (vedoucí redaktor doc. Tošner), od r. 1995 „Klimakterická Medicina" (ved. redaktor doc. Donát) a od r. 1998 další dva: „Praktická gynekologie" (ved. redaktorka Dr. Hošková) a „Plánování rodiny & reprodukční zdraví" (ved. redaktor doc. Tošner).

ČGPS pořádá od svého založení pravidelná vědecká set- kání ve formě dvou až třídenních celostátních konferencí, ve volebních letech pojmenovaných sjezdem společnosti. Zatímco v poválečných letech bývaly tyto akce 3x i vícekrát ročně, organizujeme nyní zpravidla jen jednu takovouto schůzi ročně a těžiště odborných aktivit se stále více přenáší do práce odborných sekcí a komisí, které pro své členy pořádají pravidelná odborná setkání se specializovanou náplní.

ČGPS je členem Světové federace gynekologů a porodníků (FIGO). Ve výboru FIGO působil v letech 1964 až 1976 akademik Kotásek, při posledních volbách na kongresu v Montrealu byl do výboru FIGO na 9-tileté funkční období opět zvolen představitel naší země a výbor ČGPS pro tuto funkci schválil svého předsedu doc Unzeitiga.

Prostřednictvím svých sekcí je ČGPS členem také dalších odborných organizací:

  • EAGO (Evropská asociace gynekologů a porodníků)
  • ESHRE (Evropská společnost lidské reprodukce a embryologie)
  • ESIDOG (Evropská společnost pro infekční onemocnění ESGO (Evropská společnost gynekologické onkologie)
  • FIGIJ (Mezinárodní federace gynekologie dětí a dospívajících)
  • IFCPC (Mezinárodní společnost pro cervikální patologii a kolposkopii
  • IFSS (Mezinárodní federace společností pro fertilitu)
  • ISM (Mezinárodní společnost pro menopausu)
  • UPIGO (Mezinárodní profesní organizace gynekologů a porodníků)
  • WAPM (Světová asociace perinatální medicíny)
  • WHO (doc. Unzeitig je českým delegátem v programu WHO investování do zdraví žen a prof. Štembera je vedoucím pracovníkem pracoviště WHO pro perinatologii v České republice)

Zpracoval prof. Jan Hořejší
ČGPS - Titulní stránka